Privacy Policy

Artikel 1. Definities

1.1      

In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

            a.  

AXIDIZE: de gebruiker van dit privacy beleid: de eenmanszaak AXIDIZE Interim Project Management Services, gevestigd aan het (6842 DJ) Dolceplein 16, te Arnhem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76062392;

            b.  

betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met AXIDIZE, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met AXIDIZE i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;

            c.  

overeenkomst: de overeenkomst tussen AXIDIZE en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die AXIDIZE aanbiedt;

            d.  

website: de website www.axidize.com die door AXIDIZE wordt beheerd;

            e.  

persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.


Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1      

Voor AXIDIZE is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt AXIDIZE volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2      

AXIDIZE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3      

AXIDIZE verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan AXIDIZE heeft verstrekt, wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met AXIDIZE.

2.4      

AXIDIZE verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

            a.  

voor- en achternaam;

            b.  

adres;

            c.  

postcode en woonplaats;

            d.  

telefoonnummer;

            e.  

e-mailadres;

            f.  

bankrekeningnummer;

2.5      

AXIDIZE verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6      

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. AXIDIZE kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. AXIDIZE raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat AXIDIZE zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met AXIDIZE middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal AXIDIZE de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.


Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1      

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.

3.2      

AXIDIZE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

            a.  

het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;

            b.  

het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;

            c.  

het tot stand komen van de overeenkomst;

            d.  

het geven van uitvoering aan de overeenkomst;

            e.  

om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

            f.  

het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;

            g.  

het behandelen van een betaling;

            h.  

het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;

            i.  

debiteurenbeheer;

            j.  

het sturen van een factuur;

            k.  

het voldoen aan administratieve plichten;

            l.  

om de website en de dienstverlening van AXIDIZE te verbeteren;

3.3      

De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4      

AXIDIZE zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5      

AXIDIZE verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. AXIDIZE streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6      

AXIDIZE zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.


Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens

4.1      

AXIDIZE zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

            a.  

de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;

            b.  

de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;

            c.  

de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2      

AXIDIZE is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.


Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1      

AXIDIZE zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

            a.  

AXIDIZE daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;

            b.  

een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

            c.  

het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

            d.  

de doorgifte geschiedt aan een door AXIDIZE voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker AXIDIZE een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

5.2      

De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.


Artikel 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1      

Op verzoek verleent AXIDIZE aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die AXIDIZE van hem bijhoudt en verstrekt AXIDIZE de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2      

AXIDIZE biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die AXIDIZE van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

6.3      

Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij AXIDIZE worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van AXIDIZE . AXIDIZE reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.


Artikel 7. Bezwaar

7.1      

De betrokkene kan bij AXIDIZE bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat AXIDIZE het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt AXIDIZE met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij AXIDIZE bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


Artikel 8. Recht van beperking

8.1      

Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene AXIDIZE verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 9. Contact

9.1      

Voor vragen over de wijze waarop AXIDIZE persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die AXIDIZE van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met AXIDIZE.

      

      

Contactgegevens

      

AXIDIZE Interim Project Management Services

            adres:  

Dolceplein 16

            postcode/plaats:  

6842 DJ Arnhem

            e-mail adres:  

contact@axidize.com

            telefoonnummer:  

+31 (0)6 19 51 44 17

              

 

9.2      

Indien AXIDIZE op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt AXIDIZE de betrokkene daarvan op de hoogte.


Artikel 10. Beveiligingsmaatregelen

10.1    

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft AXIDIZE verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

10.2    

AXIDIZE neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:

            a.  

het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;

            b.  

het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;

            c.  

gegevens die aan AXIDIZE worden verstrekt, worden opgeslagen in een met password beveiligde encrypted datakluis;

            d.  

het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;

            e.  

tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;

            f.  

e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten kamer of wordt het document direct na gebruik vernietigd;


Artikel 11. Privacy beleid van derden

11.1    

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. AXIDIZE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.


Artikel 12. Wijzigingen

12.1    

AXIDIZE behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van AXIDIZE.


Artikel 13. Datalek

13.1    

Indien zich bij AXIDIZE een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal AXIDIZE daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.2    

Indien er sprake is van een datalek bij AXIDIZE dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt AXIDIZE de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.


Artikel 14. Cookies

14.1    

AXIDIZE maakt gebruik van functionele cookies.

14.2    

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

14.3    

De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat AXIDIZE zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

14.4    

Soorten cookies en doelen:

      

      

Functionele cookie

            De partij die de cookie plaatst:  

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst:

            AXIDIZE                                                 

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

      

14.5    

AXIDIZE kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van AXIDIZE ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. AXIDIZE raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.


Artikel 15. Klacht indienen

15.1    

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door AXIDIZE niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.